Frågor och svar

Vad är regeringens bredbandsmål för Sverige, enligt beslut 2016?
Att 2020 bör 95% ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 100Mbit/s.
Att 2025 bör 98% ha tillgång till bredband med en hastighet av minst 1000Mbit/s (1Gbit/s). Vi hjälper redan till idag att uppfylla båda målen via fiberanslutning! Ingen annan lösning kommer i närheten av detta på våra öar. Inte ens i nära framtid.
Norrtälje kommun har en starkt uttalad önskan om fler fiberlösningar i kommunen som primär lösning. Vi har både goda och täta kontakter med kommunen i dessa frågor.

Varför bygga ett fibernätverk?
Med fibern kan du ansluta ditt hus till alla nuvarande och kommande tjänster. Bredband, tv, strömma videotjänster, telefoni, distansarbete, trygghetslarm, uppkoppling och fjärrstyrning av ”smarta hem” med mera.
Vi ser det så här att för den egna fastigheten (dess utrustning och personerna där) kopplar man upp via fiber. För uppkoppling utanför sin egen fastighet använder man mobilt bredband. De två lösningarna kompletterar varandra.
Fiberanslutning innebär en lösning i teknikens framkant, med i stort sett obegränsad kapacitet. Det finns i dagsläget ingen annan teknik som kan erbjuda samma höga hastighet och stabilitet i uppkopplingen.
Vårt nät är ett öppet nät, du skräddarsyr och väljer själv de tjänster/leverantörer du vill nyttja. När väl anslutningen är på plats kan du flexibelt stänga av och slå på de tjänster du vill nyttja, inom ramen för de bindningstider som tjänsteleverantörerna anger.
Ett fibernät tillgodoser de allra högsta kraven på säkerhet och sekretess. Trafiken i fiberkabeln är i princip omöjlig att avlyssna eftersom kabeln ligger nergrävd och skyddad i rör. Själva fibern är dessutom helt okänslig för elektriska och elektromagnetiska störningar som åska och EMP

Men kommer inte mobilt bredband med 5G till skärgården?
Ja men nej, den uppkopplingen med högsta prestanda är under lång tid framöver förbehållet städer och tätorter i första hand. Väldigt många master kommer att behövas om hög hastighet ska kunna erbjudas eftersom hastigheten minskar radikalt med avstånd till mast i dessa höga frekvensområden. Det finns en stor osäkerhet när den kommer att etableras utanför tätorter, och med vilken uppskattad hastighet, och med vilken täckning.

Vad är fast bredband via mobilnätet ”FWA”? Vad innebär Telias alternativ?
Förenklat kan man säga att det är mobilt bredband med fri surf, via dedikerad kanal och mast, samt en förmodad hastighet. Med det trådlösa nätets begränsningar i hastighet och driftsäkerhet. Du får en riktad utomhusantenn på din fastighet och ett nätverksuttag inne samt en router. Lösning uppfyller inte regeringens bredbandsmål.
Telia citat från FWA reklamblad ”En fiberacess är alltid det första alternativet. När en fiberdragning av hela eller delar av ett geografiskt område inte är genomförbart kan vi…”
Fiberacess är just det som FFEF erbjuder. Snabbt, säkert, och tillgängligt!
FWA erbjuder betydligt lägre hastigheter jämfört med fiber. Erbjudanden finns om så låga hastigheter som 2 Mbit/s. Du binder dig under en längre tid och kan inte pausa ditt abonnemang. FWA kan vara en acceptabel lösning dit inte fiber når. Eller om man har små behov. Avstånd till mast, brist på fri sikt, drar ned hastighet ytterligare. Dessutom påverkas signal av nederbörd, lövverk, och fast kapacitet i eller till mast. Och inte minst helger eller semestertider med många anslutna. Vi har fått flera nytillkomna medlemmar och intressenter som hoppat av FWA, och som i stället väljer fiber.

Ett stort problem idag är att mobilnätet inte har någon backup vid långvarigt strömavbrott på elnätet. Mobilnäten upphör att fungera inom några timmar efter att strömavbrott sker. Hela vårt fibernät är byggt och kommer att byggas vidare så att det fungerar även vid ett totalt strömavbrott. Vårt nät ersätter koppartrådbundna telefonen och mobilen, med telefonitjänster och alla vill ju kunna ha möjlighet ringa även vid strömavbrott.

Övriga fördelar för att bli medlem i fiberföreningen
Genom ditt medlemskap i föreningen har du fullt förfogande och beslutanderätt kring fibernätets tjänsteutbud, underhåll och utveckling. Fiberanslutningen höjer värdet på din fastighet. Medlemskapet knyts till fastigheten och kan enkelt överföras vid en eventuell försäljning. Samarbetet i en förening ger ekonomisk styrka och möjlighet att kostnadseffektivt driva fibernätet. Du betalar en anslutningsavgift, en initial medlemsinsats samt årligen en löpande serviceavgift och en medlemsavgift. Den initiala medlemsinsatsen i föreningen är ett kapital som medlemmarna ”lånar” ut till föreningen. Om du skulle välja att lämna föreningen så återbetalas detta belopp.
Som medlem har du rösträtt på stämman och ”äger” en del av nätet.

Hur blir jag medlem i föreningen?
Du ansöker om medlemskap genom att skicka in en medlemsansökan till föreningen på adress info@forangsuddenfiber.se eller brevledes till:
Förängsudden Fiber ek för, Förängsudden 175, 760 17 Blidö

Styrelsen behandlar och beslutar om ditt medlemskap. Du kommer att få en uppmaning om att betala den obligatoriska medlemsinsatsen om 17.000 kronor. När insatsen är inbetald på föreningens konto så är du medlem i föreningen. Som medlem kan du sedan teckna anslutningsavtal för att ansluta din fastighet till fibernätet.

För medlemsskapet erlägger du en årlig medlemsavgift. Storleken bestäms av stämman och är för närvarande 200 kr.

Vad kommer det att kosta att ansluta en fastighet?
Föreningen har låga avgifter i och med att vissa utbyggnadsområden har fått kommunala eller statliga bidrag. Föreningen har också lyckats att sänka serviceavgiften ett par gånger. I dagsläget är avgifterna följande:

Anslutningsavgift (för grävningen i ditt område) beräknas till 11 250 kr inklusive moms, eller mer. Kan bli högre om omständigheter rörande fastighet kräver detta. För utbyggnadsprojekt som finansieras med bredbandsstöd från PTS gäller dock ett maximalt kostnadstak för anslutningsavgiften med 40 000 kr inklusive moms.

Serviceavgift, löpande per år 675 kr inklusive moms (56,25 kr/mån). Täcker kostnaden för drift av nät, kan vara kostnader för nodhus, el, utrustning och personalinsatser etc. Den är oftast inbakad i andra aktörers kostnad.

En eller flera extra anslutningar till samma fastighet beräknas till cirka 6 250 kr inklusive moms, eller mer, per extra anslutning. Kan bli högre om omständigheter rörande fastighet kräver detta.
Serviceavgiften tillkommer per sådan anslutning. Beställs gärna samtidigt som första anslutning. Vid efterbeställning skall det vara medlem som beställer om det finns flera delägare.

Vilket material och arbete ingår i anslutningsavgiften?
Anslutningsavgiften omfattar grävning och framdragning av fiber till din tomtgräns, material och inkoppling av fiberanslutning vid hus och driftsatt i hus. Allt material som slang, söktråd och fiberbox/router ingår, även mtrl på din tomt/hus. Grävning på den egna tomten bekostas och ordnas av fastighetsägaren. Tänk på att det går att få ROT-avdrag. Instruktioner fås genom föreningen. Se även under fliken Medlemsdokument – ”Fastighetsinstruktion fiberslang.pdf” (Kräver medlemsinloggning). Den faktiska kostnaden för motsvarande anslutningar är oftast högre, men genom bidrag, eget och gemensamt arbete sparas en del kostnader.

Vilka är dom rörliga kostnaderna?
För närvarande är medlemsavgiften 200 kr / år och månadsavgiften 56,25 kr/mån. Månadsavgiften ska täcka alla kostnader för föreningens drift av nätet.
Var och en väljer tjänster efter det egna behovet. Många tjänster är med kort uppsägningstid, 1 mån. Betyder att du kan pausa t.ex. över vintern. Välj tjänster och se priser hos vår nuvarande kommunikationsoperatör, https://privat.globalconnect.se/privat/tjanster/
Obs, vi har ett öppet nät, så du hittar ett stort utbud av olika tjänsteleverantörer på portalen.

Kommer man att kunna ansluta sig senare?
Ja, det kan du, men till en högre kostnad. Oftast gäller vårt första erbjudande under en längre tid.

Det här låter bra. Hur gör jag för att ansluta min fastighet?
Det första du kan göra är att skicka in en intresseanmälan (ej bindande). När vi sedan har tillräckligt med underlag i ett område samt förutsättningar för beslut om projektets genomförande, då kan du ansöka om att bli medlem i föreningen. Du skriver då under ett anslutningsavtal och medlemsinsats betalas därefter. I och med betald medlemsavgift, kan du röstas in som fullvärdig medlem. Själva anslutningsavgiften betalas först då fastigheten är klar för anslutning. Det vill säga när både du och vi är klara med grävningen och förläggning på respektive sida om din tomtgräns. Då kan vi blåsa fiber ända in i ditt hus och vi sätter upp en router. OBS, du behöver också teckna dig för en valfri tjänst (Internet/tv/telefoni etc.) av valfri operatör.
I ett område under byggnation eller vid en efteranslutning behövs inte intresseanmälan, utan du söker medlemskap direkt. Hör gärna med föreningen om just din fastighet kan anslutas eller är planerad på info@forangsuddenfiber.se

Anmäl dig gärna under ”Bli medlem!”, om ni är flera delägare utse en av er att företräda fastigheten, som tecknar avtalet. Om det är flera hus på tomten som ska ha egen fiber med egen anslutning med, notera då detta under kommentarer. Alternativt finns det redan en huvudanslutning så är det den medlemmen som inkommer med beställning av extra anslutning.

Jag vill vänta lite och se vad som händer.
Det är viktigt att du anmäler dig nu. För att projekt skall kunna genomföras behöver vi ett tillräckligt antal medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det egentligen finns ett tillräckligt stort intresse. Så om du tycker detta är intressant anmäl dig nu. Vill du absolut avvakta så går det naturligtvis, men efteranslutningar blir något dyrare dock.