Projekt Norröra-Söderöra

2024-04-29   På Söderöra pågår grävning för fullt. Bitvis är grundvattennivån hög och gör det lerigt. Vi hoppas på bra väder och att det torkar upp snart.
På Norröra är nu nästan 90% av fastigheter fiberblåsta. Resten tas i ett uppsamlingstillfälle. Det närmar sig och installation av utrustning på insidan i hus. Vi återkommer om detta.

2024-03-20   Nu påbörjas grävning av landfästen och förläggning av sjökablar.
Norröra: Under slutet av april är ambitionen att blåsa fastighetsfiber, vi återkommer om detta till berörda. Norröra är beroende av framstegen på Söderöra innan vi kan ansluta oss.
Söderöra: Nästan 50% av sträckorna är nu grävda, men i arbetstid mindre, då grävning av nedre byväg etc kommer ta tid pga korsande ledningar och rör.
Bodskär: Sträckan tvärs Bodskär ska påbörjas nu, man kommer följa befintlig elkabel.
Övrigt: Vi planerar medlemsutskick med detaljerad info till påsken.

2024-01-15   Norröra: Viss blåsning av stomfiber gjordes. Resten av det arbetet samt fastighetsblåsning pausas till april p.g.a. av väder. Minusgrader och tjäle innebär att kondensvatten i nedlagda slangar fryser. Vi återkommer till er medlemmar på Norröra när det är dags att återuppta fiberblåsning samt med installation av utrustning i hus.
Söderöra: Det har tagit lång tid med markavtal, vattentillstånd och lantmäteriförrättning. Nu kan vi meddela att det sista av flera överklagande är avgjort till våra medlemmars fördel. Beroende på väder (snömängder, temperaturer och tjäle) utförs nu viss grävning. Främst på norra delen av ön. Vi återkommer om framstegen där.

2023-11-15: Grävningen på Norröra är avslutad. Övergång i sundet återstår. Våra lokala entreprenörer har gjort ett mycket bra jobb, med cirka 9 kilometer grävning där spåren nu är helt igensopade. Naturen har återtagit marken och det som är synligt nu är ett 20-tal skåp för korskoppling. Vi har också lämnat tomslang för framtida anslutningar vid de fastigheter som nu inte ansluts. Vi har påbörjat fiberblåsning av stomnätet. Nu är fiberblåsning satt på paus och återupptas i vår. Installationerna i fastigheterna planeras till våren/sommaren nästa år.
När det gäller Söderöra så är vi nu i inledningen av grävningen. Vi har fått en etableringsplats klar. Vi har planerat arbetet tillsammans med vägföreningen på Söderöra och hoppas nu på väder som gör att vi kan genomföra grävningen under höst och vinter. Vår process med ledningsrätt är till huvuddelen avslutad och i laga kraft. Dock pågår fortsatt ett ärende gällande anslutningen till Bredören. Förhoppningen är att vi ska kunna genomföra fiberblåsningen under försommar och sedan genomföra installationerna i fastigheterna under sommaren/hösten.
Det som sedan återstår är sjökablar, från Norröra till Söderöra samt från Söderöra över Bodskär till Parkudden, för att ansluta mot det befintliga fibernätet. Så om vädrets makter står oss bi kommer vi att kunna avsluta projektet nästa år, enligt plan. Men mer troligt är att det blir först 2025 som projektet kan avslutas. Orsaken till förseningen är den utdragna processen med ledningsrätt, som tagit ett år att genomföra. Med anledning av detta har vi tillskrivit Post- och Telestyrelsen, som huvudsakligen finansierar projektet, och meddelat den förmodade förseningen.

2023-05-09: På Norröra beräknas grävningarna avslutas under maj. Några sträckor återstår samt visst återställningsarbete ska göras. När sommar och semestrar påbörjas, och grönskan kommer tror vi att det knappt kommer synas spår efter grävningar. Mest synbart är de nya kopplingsskåpen förstås. Norröra samfällighet och byalag, tillsammans med fiberföreningen kommer syna vägarna och åtgärda där det finns behov naturligtvis. Men först efter en period, då mark etc måste sätta sig och grönskan återkomma. Nästa steg under sommaren är att det kommer att blåsas fiber in till de hus som har beställt anslutning. Vi återkommer till våra medlemmar om detta. I övrigt är vi beroende av framstegen på Söderöra och sjökablar. Sjökablar beräknas läggas under hösten då det är en fredningsperiod under sommaren. Ni som inte ännu har anmält intresse, ta gärna kontakt med oss för anslutning.
Söderöra: En markägare har överklagat lantmäteriförrättningen och försenar projektet. Överklagan ligger hos domstol, men vi räknar med att ganska snart få ett positivt besked då sakskäl för överklagande är svaga. Vi hoppas att grävning kan starta senast 1:a september. Under tiden fortsätter vi att detaljplanera sträckningar och kommande arbete. Redan nu har vi en stor andel medlemmar för anslutning. Ni som ännu inte har anslutit er och är intresserade av en fiberanslutning, kontakta oss för mer information.
Fiber är det bästa sättet att koppla upp fastigheten. Snabbast, säkrast och tryggast. En mängd olika typer av abonnemang finns, samt att man kan ha det vilande över vintern.

2023-02-21: På Norröra har grävningarna fortsatt under den gynnsamma milda vintern, om än lite saktare. Vi håller tidsschemat. I princip är alla ytterområden klara. Någon sträcka kommer man att återkomma till. Framöver kommer man rikta in sig på byn och närområdet där. Vi är mycket nöjda över att grävning har kunnat skett under årstider när ön har varit glest besökt. Vi hoppas att grävning kan avslutas senast under april (då samfällighetens vägprojekt tar vid). Vi hoppas att alla kan ha överseende med att delar kan vara lite lerigt och geggigt tills hela återställningen är gjord och schaktmassor fullt ut har satt sig och torkat upp. Det väntas ske i vår, när växtsäsongen kommer igång igen. Det kommer att under våren/sommar ske en besiktning av arbetet (vägar), då man kommer att åtgärda det som får nedslag. Men redan nu ser det bra ut på många sträckor.
Söderöra: Under jan/feb har Lantmäteriet hållit en förrättning över de sträckor där fiber skall dras, samt där Vattenfall vill lägga ned elkablar. Fiberföreningen har hörsammat synpunkter från markägare och justerat vissa sträckor till gagn för båda parter. Positivt beslut väntas komma snart. Under tiden fortsätter vi detaljplanera fiberkartan på ön, samt att dela ut material till de fastighetsägare som vill förbereda sin installation på sin egna tomt.

2022-11-15: Ny version till tomtägare av ”Att tänka på inför fiberinstallation”.
Info2utskick rev4

2022-10-30: Norröra: Grävningen Holmenvägen har gått mycket bra. Vi ber om förståelse för stök och om grävning påverkar framkomlighet etc. Vi tar framöver etapp för etapp nu. Arbetar oss in mot byn, som vi tar sist. Återställning av grävning och vägar kommer att ske löpande. På vissa ställen ser det mycket bra ut, på andra ställen där det transporteras material kan det se mindre bra ut. Men lagom innan sommar bör allt vara återställt och växtlighet har återtagit marken i sin helhet. Så ha tålamod tills dess, vänta lite med synpunkter tills det är bevuxet igen. Att vi gräver nu och fram till sena våren ser vi som en framgångsfaktor, då vi inte vill störa under sommaren och semestrar. Vi har ett gott samarbete med samfälligheten och Byalaget, som är delaktiga speciellt i vissa känsliga sträckningar. Där går vi tillsammans och planerar. Stort tack till alla positiva markägare på Norröra som möjliggör detta projekt för alla fastigheter. Vi hoppas att allt detta inspirerar Söderöra boende, samt er på Bodskär (Vi kommer gärna till er med snart).
Söderöra: Här har vi fått många positiva kommentarer från er. Ni är så många som vill att fiber förverkligas. Vi har också fått frågor om anslutningspunkter etc. De markavsnitt där vi behöver passera handhas nu av Lantmäteriet, vi räknar med beslut innan årsskiftet. Då bör grävning kunna starta tidigast tidig vår.
Bodskär: Är inte med i detta PTS projekt, men i och med att sjökabel planeras passera, vill vi absolut knyta med er. Henrik på Bodskär är lokal kontaktperson. Vi har redan skissat på ert fibernät och planerar nu att under våren söka separat bidrag för er. Vi är helt övertygade om att vi kommer att kunna erbjuda er också ett snabbt och säkert Internet!

2022-10-02: På Norröra står nu maskiner och fibertrummor. Många har frågor kring sin anslutningspunkt. Vi får nu ytterligare medlemmar som önskar vara med. Mycket trevligt! Vi har också fått frågor om när man har ett Internet klart, det är svårt att ge ett bestämt datum. Vi vet att projektet skall vara avslutat i april 2024. Norröra har ett beroende av processen på Söderöra. Vi hoppas att grävningarna kan starta på Söderöra kvartal 2, 2023. Under tiden gräver vi på Norröra och fortsätter arbetet.

2022-09-18: Söderöra ärendet har fått en tjänsteman tilldelad till lantmäteriförrättningen och underlag skickas löpande från föreningen.
Norröra, där är grävstarten nu flyttad till första veckan i oktober p.g.a. stor arbetsbelastning. Vi kan också med stor glädje meddela en tillströmning av nya medlemmar då öbor nu ser att det händer saker.

2022-09-03: Nu finns material att hämta för de som vill förlägga slangen på egna tomten, vilket är det egna åtagandet. Ett första mail har gått ut om instruktioner. Frågor har inkommit. Ett ytterligare mail kommer med förtydligande. Grävning startar nu denna månad på Norröra, med start Holmenvägen.
Vad gäller Söderöra är nu ansökan inskickad till Lantmäteriet för att komma i land med resterande markavtal. Vi hoppas att komma igång snarast på Söderöra också.

2022-08-13: Här svarar vi mer utförligt på en markägares invändningar mot att ge öborna Internet genom fiber genom ett medlemsägt nät. ArtikelMarklov
V
år väg framåt är nu via Lantmäteriet.

2022-07-11: Det kommer att hållas lokala informationsmöten under juli/aug där vi informerar och där ni äntligen kan få träffa oss fysiskt. Vi som kommer är era kontaktpersoner samt representant från FFEF, Kom och ställ era frågor om  fiberprojektet, exempelvis grävning på egen tomt, installation i hus eller anläggning av vårt stamnät.
Bodskär: I samband med årsmötet på Bodskär 13 aug kommer Bengt och Henrik.
Norröra: 1 tillfälle under augusti. Vi återkommer om datum.
Bengt, Patric och Rolf möter upp er. Vi möts vid vår infotavla ca 200 meter från ångbåtsbryggan, på vänster sida om vägen.
Söderöra:16 juli efter Sommarföreningens årsmöte på lördag kommer står Per och Bengt uppe vid den nedstängda pumpen vid Gustavsvallen. Ca mellan kl 15.00-16.30.
Status: Trots några svårigheter med lokala avtal går det framåt och vi kan lova att vi kommer i mål!

2022-06-15: Det är trögt på Norröra med de sista markupplåtelseavtalen. Några enstaka saknas men tros komma i mål. På Söderöra är läget lite sämre, men där jobbar vi på med att få in några avtal till. Detta betyder att grävning startar först i aug/sept.
Under sommaren kommer vi gå ut med mer info vad som händer och hur man kan förbereda sig. Info kommer främst här, men även på lokala skyltar etc.
Vi kommer också att försöka att få till 1-2 möten eller info-stunder på respektive ö.

2022-05-31: Ett riktat erbjudande har gått ut, se startsidan.

2022-04-30:Vi har nu påbörjat att samla in markupplåtelseavtal. Vi är öppna för diskussion med markägare om exakt dragning, vilket har visat sig vara en framgångsfaktor. Ett fåtal fastigheter har haft invändningar, det kan vi lösa med en förändrad dragning eller tyvärr som sista lösning när alla andra möjligheter är slut, via Lantmäteriet. Lägga ut sjökabel är planerad under hösten. Men redan i sommar hoppas vi på de första spadtagen på öarna. Med försiktighet och ett gott arbete kommer inget att synas efteråt utefter vägarna.

2022-03-25: Planeringsarbetet med att få ut fiber till Norröra  och Söderöra pågår för fullt sen ett litet tag. Ett nästa steg i processen är att teckna nödvändiga markupplåtelseavtal med de över vars mark själva stamnätet är tänkt att dras. Ett brev, kartunderlag, preliminära schaktkartor samt lite beskrivningar och foton kring vad fibergrävningen innebär i praktiken skickas nu ut. Berörda markägare har nu chansen att gå igenom material och är varmt välkomna att höra av sig med frågor eller andra funderingar. Tack på förhand!

2022-03-22: Fråga kom om det syns mycket efter fiberdragningen i vägslänt. Vi jobbar med lokala entreprenörer som har varit verksamma tidigare på öarna, och som är varsamma. Norröra, där drog de Vattenfalls nya kabel från Tättgrundet, till korset vid telefonkiosken. Kika gärna, syns inget idag. På Söderöra har man redan påbörjat i och med samförläggningen av rör för fiberdragning i samband med Vattenfall nedgrävning av gamla luftledningar. Den aktuella dragningen går från transformatorstationen vid korsningen Slåtterängsvägen och Storhagen, längs Slåtterängsvägen samt Söderviken, vidare utom Bredör. Detta arbete kan ses som ett exempel på hur grävningen genomförs och hur det ser ut direkt efteråt. Där våra ledningsdragningar sammanfaller med Vattenfalls så kommer vi till största möjliga del samarbeta.

2022-03-11: Ett riktat utskick till alla fastighetsägare på Norröra och Söderöra kommer att ske under våren. Det berör inte er som redan skrivit anslutningsavtal. Utskick syftar till att ge övriga möjlighet att ansluta sig och skriva avtal. Erbjudandet kommer att vara tidsbegränsat. En efteranslutning kommer inte vara lika ekonomisk fördelaktig, så bli medlem så snart du vill och kan.
De som har betalat medlemsinsats och blivit inröstade som medlemmar, har rösträtt på kommande stämma i maj. Välkomna dit!

2022-02-12: Tack, medlemsinsatser har börjat komma in. Ett utskick angående Bodskär sker nu också. Bodskär är inte bidragsberättigade ännu, vi jobbar på det, samt jobbar på möjligheterna att ansluta dom i ett kommande skede.

2022-02-01: För de som har tecknat anslutningsavtal med oss, skickar vi nu ut ett välkomstbrev med information och en anmodan att betala medlemsavgiften senast 2022-03-31. Det betyder att efter betalning så kommer ni röstas in som fullvärdiga medlemmar i god tid innan årsstämman, till vilken ni kommer få en inbjudan till.

Nu under januari formaliserar vi projektet, fortsätter med ev. markavtal, ser över fastigheter (både intressenter och övriga vi ska nå enligt PTS) och att alla uppgifter är korrekta, kontaktar lokala entreprenörer (vilka har tid och resurser?), justerar fiberkartan med avseende på smartast dragning. Mycket administrativt arbete som säkert kan pågå in i februari. Vi har också knutit till oss lokala resurspersoner samt BSN styrelse 🙂

Nu startar projektet för fiberbygget! Under december kommer möten hållas, första planeringen göras, och vi ska formalisera projektgruppen. Det är ett stort projekt som kommer att pågå i 2-3 år. Denna sida är vår huvudkanal för informationsspridning. Håll er uppdaterade här. Boende på ön och även andra intresserade är välkomna att kontakta oss. Vi ska här försöka ge relevant information frekvent.